Ako imaš teškoće sa korišćenjem ovog veb-sajta, pozovi nas na +381 11 4250133 ili idi na FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Zaštita podataka

Predgovor

Mi, FlixMobility GmbH, uključujući naša zavisna društva (u daljem tekstu zajednički: „FlixBus“, „mi“ ili „nas“) želimo da vas ovim putem informišemo o zaštiti podataka u FlixBus-u.

Propisi o zaštiti podataka za zaštitu osobe koje se tiče obrada podataka (vi u daljem tekstu lice na koje se podaci odnose, odnosno „klijent“, „korisnik“, „vi“, ili „lice na koje se podaci odnose“) proizilaze posebno iz Opšte uredbe EU-a o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba (EU) 2016/679; u daljem tekstu „GDPR (General Data Protection Regulation [Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti])“. U meri u kojoj odlučujemo o svrhama i načinima obrade podataka pojedinačno ili kolektivno s drugima, to prevashodno uključuje obavezu da vas transparentno obavestimo o vrsti, obimu, svrsi, trajanju i pravnoj osnovi obrade (ref. Čl. 13. i 14. GDPR-a).

Svrha ove politike (u daljem tekstu: „Politika zaštite privatnosti“) je da vas informiše o načinu na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

Naša politika zaštite privatnosti je modularne strukture. Sastoji se od jednog dela koji sadrži opšte informacije o celokupnoj obradi podataka o ličnosti i slučajevima obrade koji nastaju svakog puta kada se pristupi se pristupi našem veb-sajtu (Stav 1 Opšte informacije) i specijalnog dela čiji se sadržaj odnosi samo na slučaj obrade koji je tamo naveden uz naziv predmetne ponude ili proizvoda, naročito kada posećujete naše veb-sajtove, što je ovde detaljnije opisano (Stav 2 Specijalne informacije).

Dodatne pravne informacije možete pronaći ovde:

u vezi sa FlixBus-om:

Uslovi rezervacije („TCB (Terms and conditions of booking) [Uslovi rezervacije]“)

Uslovi prevoza („TCC (Terms and conditions of carriage) [Terms and conditions of carriage]“)

U vezi sa FlixTrain-om:

Uslovi cene karata FlixTrain GmbH

Uslovi prevoza FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za posao:

Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

1. Opšte informacije

1.1 Značenje pojmova

Ova politika privatnosti zasniva se na sledećim definicijama pojmova, kako je navedeno u Članu 4. GDPR:

 • podaci o ličnosti“ su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti („lice na koje se podaci odnose“). Fizičko lice čiji se identitet može odrediti je lice koja se može identifikovati posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica (Član 4(1) GDPR-a). Mogućnost određivanja se takođe može obezbediti povezivanjem takvih informacija ili drugih dodatnih raspoloživih sadržaja. Prethodno navedeno ne zavisi od pojave, oblika ili fizičkog prikaza informacija (fotografije, video ili audio zapisi mogu takođe sadržati podatke o ličnosti).
 • obrada“ je svaki postupak koji se vrši nad podacima o ličnosti, bilo automatski (tj. podržano tehnologijom) ili neautomatizovano. To naročito uključuje prikupljanje (odnosno pribavljanje), evidentiranje, organizaciju, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmenu, pronalaženje, vršenje uvida, upotrebu, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka o ličnosti, kao i promenu definicije cilja ili svrhe koja je prvobitno korišćena kao osnova za obradu podataka (Član 4(2) GDPR-a).
 • rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno s drugim telima određuje svrhe i sredstva obrade podataka o ličnosti (Član 4(7) GDPR-a).
 • obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, posebno u skladu sa njegovim uputstvima (Član 4(8) GDPR-a).
 • treće lice“ je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koje nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac, obrađivač ni lica koja su ovlašćena za obradu podataka o ličnosti pod neposrednom nadležnošću rukovaoca ili obrađivača; ovo takođe uključuje i druga pravna lica koja pripadaju grupi (Član 4(10) GDPR-a).
 • pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, izričito, informisano i nedvosmisleno izražavanje želja lica na koje se podaci odnose kojim on izjavom ili konkludentnom radnjom daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose; (Član 4(11) GDPR-a).

1.2 Ime i adresa rukovaoca

Lice odgovorno za obradu vaših podataka o ličnosti (Čl. 4(7) GDPR-a) je:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-Mail info@flixbus.rs

Dodatne informacije o našoj kompaniji mogu se naći u Impresumu.

1.3 Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik u našoj kompaniji zadužen za zaštitu podataka dostupan je u bilo koje vreme da vam pruži odgovore na sva vaša pitanja i kao kontakt osoba na temu zaštite podataka.

Njeni kontakt podaci su:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich

E-Mail data.protection@flixbus.com

Za opšta pitanja o FlixBus-u, kontaktirajte info@flixbus.rs.

1.4 Pravna osnova obrade podataka

Obrada podataka o ličnosti dozvoljena je ako se postupa u skladu s najmanje jednim pravnim osnovom navedenim u nastavku:

 • Član 6. st. 1 (a) GDPR-a: lice na koje se podaci odnose je dalo svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • Član 6. st. 1(b) GDPR-a: obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana, ili radi preduzimanja mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora;
 • Član 6. st. 1(v) GDPR-a: obrada je potrebna za izvršavanje zakonske obaveze koja se primenjuje na rukovaoca (npr. zakonska obaveza zadržavanja);
 • Član 6. st. 1(g) GDPR-a: obrada je potrebna radi zaštite životnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Član 6. st. 1(d) GDPR-a: obrada je potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu, ili;
 • Član 6. st. 1(đ) GDPR-a: obrada je potrebna zbog legitimnih interesa čijem ostvarenju teži rukovalac ili treće lice, osim kada nad tim interesima preovlađuju interesi osnovnih prava i sloboda lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (posebno ako je lice na koje se podaci odnose dete).

Za obradu koju sprovodimo, važeću pravnu osnovu navodimo u Stav 2. Obrada se takođe može zasnivati na više pravnih osnova.

1.5 Kategorije primalaca

Pod određenim uslovima, vaše podatke o ličnosti prenosimo našim zavisnim društvima ili nam se prenose lični podaci iz naših zavisnih društava, u meri u kojoj je to dozvoljeno.

Kao i kod bilo koje velike kompanije, takođe koristimo spoljne domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad sa partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Tu spadaju, na primer:

 • prevoznici (listu aktuelnih prevoznika možete pronaći ovde)
 • pružaoci usluga (informatičkih tehnologija)
 • finansijske institucije i pružaoci usluga platnog prometa
 • partneri u prodaji
 • pružaoci korisničkih usluga (interni/eksterni)
 • operateri prodajnih mesta
 • kompanije za obezbeđenje
 • osiguravajuće kuće (za putničko osiguranje)
 • drugi partneri angažovani za potrebe našeg poslovanja (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, advokati, nadzorni organi, druge strane koje učestvuju u akvizicijama kompanije)

Pružaoci usluga i partnerske kompanije moraju da obezbede garancije da odgovarajuće tehničke i organizacione mere primenjuju na takav način da obrada ispunjava zakonske zahteve i da su zaštićena prava lica na koja se podaci odnose.

Lične podatke prenosimo organima vlastima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim organima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlašćenje.

Za obradu koju sprovodimo, kategorije primalaca podataka navodimo u Stavu 2.

1.6 Zahtevi za prenos podataka o ličnosti u treće zemlje

Kao deo naših poslovnih odnosa, vaši lični podaci mogu se deliti ili otkriti trećim licima, koja se mogu nalaziti van Evropskog ekonomskog prostora („EEA (European Economic Area) [Evropski ekonomski prostor]“), tj. u trećim zemljama.

Ukoliko je potrebno, obavestićemo vas u odgovarajućim odeljcima Stava 2. o odgovarajućim pojedinostima prenosa u treće zemlje u vezi sa obradom koju smo izvršili.

Evropska komisija potvrđuje da neke treće zemlje sprovode zaštitu podataka na način koji je uporediv sa standardom EEA-a putem takozvanih odluka o adekvatnosti (spisak ovih zemalja i primerak odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti ovde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Međutim, ostale treće zemlje u koje se mogu preneti podaci o ličnosti možda nemaju postojano visok nivo zaštite podataka usled nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, mi ćemo obezbediti adekvatno zagarantovanu zaštitu podataka.

To je moguće, na primer, putem obavezujućih korporativnih propisa (koji se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila“), standardnih ugovornih stavova Evropske komisije za zaštitu podataka o ličnosti, sertifikata i priznatih kodeksa ponašanja.

U meri u kojoj je to neophodno za potrebe vaše rezervacije i s njom povezanog pružanja i obrade transportnih usluga, prenos podataka o ličnosti neophodan za navedene potrebe trećim zemljama dozvoljen je u skladu s Čl. 49 st. 1(b) GDPR-a.

Kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o predmetnoj temi.

1.7 Trajanje skladištenja i brisanje podataka

Period skladištenja prikupljenih podataka o ličnosti zavisi od svrhe u koju obrađujemo podatke. Podaci će se skladištiti sve dok to bude neophodno za potrebe postizanja predviđene svrhe.

U slučaju obrade koju mi sprovodimo, u Stavu 2. navodimo period skladištenja tih podataka kod nas. Ako u nastavku nije naveden eksplicitni period skladištenja, vaši podaci o ličnosti će se izbrisati ili blokirati čim svrha ili pravni osnov za skladištenje više ne važe.

Međutim, skladištenje se može izvršiti i nakon određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s vama, ili ako se pokrenu drugi pravni postupci ili ako je skladištenje predviđeno zakonskim odredbama kojima podležemo u svojstvu rukovaoca. Ako istekne period skladištenja propisan zakonskim odredbama, podaci o ličnosti će biti blokirani ili izbrisani, osim u slučaju da se zahteva dalje skladištenje od strane nas ili za to postoji pravni osnov.

1.8 Automatizovano donošenje odluka (uključujući profilisanje)

Naša namera nije da koristimo podatke o ličnosti prikupljene od vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizovano donošenje odluka (uključujući profilisanje). Ako budemo želeli da primenimo navedene postupke, poslaćemo vam o tome posebno obaveštenje u skladu sa zakonskim odredbama.

1.9 Nepostojanje obaveze davanja podataka o ličnosti

Mi zaključivanje ugovora sa nama u osnovi ne uslovljavamo prethodnim dostavljanjem vaših podataka o ličnosti. U principu, takođe ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje podatke o ličnosti; međutim, određene ponude možemo realizovati samo u ograničenoj meri ili ih uopšte nećemo pružiti ako ne navedete podatke potrebne za to.

1.10 Zakonska obaveza prenosa određenih podataka

Pod određenim okolnostima možemo biti podložni posebnoj zakonskoj ili pravnoj obavezi da pružimo podatke o ličnosti trećim licima, posebno organima vlasti.

1.11 Bezbednost podataka

Za prikupljanje vaših podataka koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere, uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući verovatnoću i efekat takvog događaja), u cilju zaštite lica na koje se podaci odnose od slučajnih ili namernih manipulacija, delimičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlašćenog pristupa trećih strana (npr. za naše veb-sajtove koristimo TLS šifrovanje („TLS (Transport Layer Security) [Bezbednosni nivo pri prenosu (podataka)]“). Naše mere bezbednosti neprestano unapređujemo kako bi uzeli u obzir tehnološki razvoj.

Na vaš zahtev, rado ćemo vam pružiti dodatne informacije o prethodno navedenom. U tom slučaju, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka ili našem Direktoru za bezbednost podataka („CISO (Chief Information Security Officer) [Direktor za bezbednost podataka]“).

Njegovi podaci za kontakt su sledeći:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich

E-Mail it-security@flixbus.com

1.12 Vaša prava

U svakom trenutku možete da ostvarite svoja prava kao lice na koje se odnose podaci u vezi sa vašim podacima o ličnosti, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke date u Stavu 1.2. U skaldu s GDPR-om, lica na koja se odnose podaci imaju sledeća prava:

Pravo na informacije
Možete zatražiti informacije u skladu sa Čl. 15. GDPR-a o vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. U zahtevu za informacijama trebalo bi da pojasnite svoj zahtev kako biste nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na vaš zahtev, dostavićemo vam kopiju podataka koji su predmet obrade. Skrećemo pažnju da vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravku
Ako podaci koji se odnose na vas nisu (više) tačni, možete zatražiti ispravku u skladu sa Čl. 16. GDPR-a. Ako su vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunu.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih podataka o ličnosti u skladu s odredbama Čl. 17. GDPR-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, zavisi od toga da li i dalje zahtevamo podatke koji se odnose na vas u svrhu izvršenja svojih statutarnih dužnosti.

Pravo na ograničavanje obrade
U skladu sa odredbama Čl. 18. GDPR-a, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prenosivost podataka
U skladu sa odredbama Čl. 20. GDPR-a, imate pravo da primate podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtevate prenos drugom rukovaocu.

Pravo na prigovor
U skladu sa Čl. 21. st. 1 GDPR-a, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu podataka iz razloga koji se odnose na vaš konkretan položaj. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na primanje reklame sa efektom na buduće periode, u skladu sa Čl. 21. st. 2 GDPR-a (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade vaših podataka nismo ispoštovali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete uložiti žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka na obradu vaših podataka o ličnosti, kao što je nadzorni organ za zaštitu podataka prema kome smo mi odgovorni:

Bavarska državna kancelarija za nadzor podataka, Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje pristanka
Pristanak na obradu podataka možete povući u bilo kom trenutku sa efektom na buduće periode. Navedeno se odnosi i na izjave o pristaknu date pre stupanja na snagu GDPR-a, odnosno pre 25.5.2018. godine.

2. Specijalne informacije

2.1 Poseta našim veb-sajtovima

Informacije o FlixBus-u i uslugama koje nudimo možete posebno pronaći na https://www.flixbus.rs/ / https://www.flixtrain.com/ uključujući pripadajuće podstranice (u daljem tekstu zajednički: „veb-sajt“ ili „veb-sajtovi“). Kada posetite naše veb-sajtoe, vaši podaci o ličnosti se obrađuju.

2.1.1 Obezbeđivanje veb-sajtova

Kada koristimo veb-sajtove u informativne svrhe, prikupljamo, skladištimo i obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

Podaci o prijavama: kada posetite naše veb-sajtove, evidencija podataka o prijavama (koja se naziva „datoteke prijava na server“) čuva se na našem veb-serveru. Ovo se sastoji od:

 • stranice sa koje je tražena stranica (koja se naziva URL preporuke)
 • naziva i URL-a tražene stranice
 • datuma i vremena zahteva za pristup (u vremenskoj zoni servera)
 • verzije veb-pretraživača koji se koristi
 • IP adresa računara sa kojeg se podnosi zahtev
 • količine prenesenih podataka
 • operativnog sistema
 • poruke da li je poziv uspešan (status pristupa/Http statusni kod)
 • razlike u odnosu na vremensku zonu GMT.

Dobavljače usluga koje se odnose na informatičke tehnologije koristimo za hosting naših veb-sajtova i za statističke procene podataka o prijavama.

Obrada podataka o prijavama služi u statističke svrhe i poboljšava kvalitet naših veb-sajtova, posebno stabilnost i bezbednost veze.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a. Naš legitimni interes je da omogućimo da vam veb-sajtove učinimo dostupnim na propisan način.

2.1.2 Obrasci za kontakt

Kada se koriste obrasci za kontakt, obrađuju se podaci koji se prenose na taj način (npr. pozicija, ime i prezime, adresa, kompanija, adresa e-pošte i vreme prenosa, predmet upita).

Obrada podataka iz obrasca za kontakt odvija se u cilju obrade upita, a u zavisnosti od osnove i predmeta vašeg upita, bilo na osnovu pravnog osnova iz Čl. 6. st. 1(b) GDPR-a, ako se odnosi na upit u vezi s ugovorom, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi iz Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a, naš legitimni interes je obrađivanje upita postavljenog prilikom takvog kontakta.

Da bismo odgovorili na upite upućene putem naših obrazaca za kontakt, ​koristimo dobavljače korisničkih usluga za obradu poslova.

Pored toga, podatke iz obrasca za kontakt kao i odgovarajuću IP adresu skladištimo kako bismo se pridržavali naših obaveza da pružimo dokaze, obezbedimo usaglašenost sa zakonskim obavezama i izvršimo dokumentovanje u skladu s istima, kako bismo mogli da razjasnimo bilo koju moguću zloupotrebu vaših podataka o ličnosti, i da bismo osigurali bezbednost naših sistema.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(v) ili (đ) GDPR-a.

2.1.3 Rezervacija, pružanje i obrada transportnih usluga

Pri rezervaciji karata za usluge prevoza prikupljamo, skladištimo i obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • adresa e-pošte
 • ime i ​prezime
 • podaci o povezanosti
 • podaci o plaćanju
 • datum rođenja (za usluge prevoza u slučajevima kada deca imaju posebnu cenu)
 • saglasnost s odgovarajućim uslovima i odredbama
 • informacije o prethodnoj rezervaciji mesta
 • podaci o prtljagu
 • jezik domena za rezervaciju
 • kanal za rezervaciju (veb ili aplikacija).

Takođe imate mogućnost da navedete telefonski broj za kontakt u slučaju kašnjenja ili promene plana putovanja (opcionalno).

Ovi podaci se obrađuju za potrebe rezervacije, usluga pružanja i obrade transporta, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(b), (v) GDPR-a.

Neke od ovih podataka koristimo i za preporuke proizvoda, pogledajte Stav 2.1.4 i za bilten, pogledati Stav 2.1.5 i za nalog korisnika, pogledajte Stav 2.1.6.

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prevoza, takođe se prikupljaju sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od mesta polaska i dolaska:

 • informacije o polu
 • broj ličnog dokumenta, pasoša ili matični broj
 • informacije u vezi s merama za suzbijanje pandemije COVID-19 (koronavirus) (za više informacija o ovoj temi pogledajte https://www.flixbus.rs/zastita-podataka-covid-19)

Ovi podaci se obrađuju za potrebe rezervacije, usluga pružanja i obrade transporta, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza.

Gore pomenute podatke prosleđujemo odgovarajućem prevozniku ili prevoznicima, kao i organima vlasti ukoliko postoji odgovarajuća obaveza/ovlašćenje.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(b) ili (v) GDPR-a.

Potrebni podaci o plaćanju prosleđuju se dobavljaču usluga platnog prometa radi sigurne obrade uplata koje ste inicirali.

Naši pružaoci usluga platnog prometa su:

Pružaoci usluga platnog prometa Opcije plaćanja

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandija
Pravila privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Pravila privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Munich
Pravila privatnosti:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Pravila privatnosti:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(b) ili (đ) GDPR-a.

Za određene rezervacije takođe koristimo tehnologije i usluge kompanije Distribusion Technologies GmbH kao procesore (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, E-Mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Preporuka proizvoda

U meri u kojoj je to dozvoljeno, možemo da koristimo adresu e-pošte primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prevoza da bismo vam e-poštom slali redovne ponude za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Spoljne dobavljače korisničkih usluga koristimo kao procesore za slanje preporuka za proizvode.

Ove preporuke za proizvode dobićete od nas, bez obzira da li ste se pretplatili na bilten ili ste dali pristanak na marketinšku komunikaciju putem e-pošte. Želeli bismo da vam na ovaj način pružimo informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi vas mogli zanimati na osnovu vaših nedavnih kupovina kod nas.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a; naš legitimni interes je da vas obavestimo o našem asortimanu proizvoda i da vam predložimo određene proizvode.

U bilo kom trenutku možete da uložite prigovor na upotrebu adrese e-pošte u tu svrhu koristeći vezu za odjavu preporuke za proizvod ili tako što ćete poslati poruku na unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Bilten

Ako se takođe registrujete za bilten putem naše veze za registraciju, zatražićemo vaš pristanak na obradu vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mesto prebivališta) kako bismo vam redovno slali biltene e-poštom.

Deo vaše pretplate na bilten je i obezbeđenje vašeg pristanka na prilagođavanje sadržaja našeg biltena u odnosu na vaše potrebe i interesovanja.

Da biste se registrovali za primitak našeg biltena, koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poštu na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite da primate bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši podaci će biti blokirani i automatski izbrisani nakon jednog meseca.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža rukovalac (Stav 1.2) i/ili kompanije povezane sa rukovaocem, ili partnerske kompanije.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(a) GDPR-a.

Pored toga, skladištimo IP adrese koje koristite i vreme registracije i potvrde. Svrha postupka je da dokažete da ste registrovani i, ako je potrebno, da budete u mogućnosti da pojasnite svaku moguću zloupotrebu vaših podataka o ličnosti. Ako vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na osnovu naših legitimnih interesa u obezbeđivanju postupanja u skladu sa zakonskim zahtevima i i dokumentovanja u skladu s istim.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a; naš legitimni interes je da možemo da dokažemo pristanak.

U bilo kom momentu možete opozvati upotrebu svoje adrese e-pošte pomoću veze za odjavu biltena ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv neće imati uticaja na zakonitost već izvršenih postupaka obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo spoljne dobavljače IT usluga koji deluju kao procesori.

2.1.6 Korisnički nalog

Imate mogućnost otvaranja ličnog korisničkog naloga kod nas. U okviru korisničkog naloga koji je zaštićen lozinkom možete na način na koji vama odgovara upravljati svojim rezervacijama i skladištiti podatke za putovanja u budućem periodu.

Da bi se kreirao korisnički nalog, prikupljaju se sledeće obavezne informacije:

 • adresa e-pošte
 • ime i prezime
 • lozinka (koju sami odaberete).

Ove podatke koristimo za upravljanje vašim korisničkim nalogom i za izradu faktura.

Pored toga, na svoj korisnički nalog možete da unesete i broj mobilnog telefona kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju kašnjenja ili promene plana putovanja (opcionalno).

Takođe možete odabrati da korisničke podatke navedene u nastavku sačuvate na svom korisničkom nalogu (opcionalno):

 • funkcija
 • datum rođenja
 • adresa (poštanski broj, grad i država)
 • načini plaćanja

Ovi podaci se koriste za upravljanje vašim korisničkim nalogom i izdavanje faktura, a mogu se koristiti i za slanje personalizovanih preporuka za proizvode (Stav 2.1.4) i - ako ste se registrovali u tu svrhu - za slanje biltena (Stav 2.1.5).

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(a), (b) ili (đ) GDPR-a.

Ako ste dali svoj pristanak, takozvani trajni kolačići se čuvaju na vašem uređaju sa funkcijom „ostani prijavljen“, njihova svrha je da osiguraju da ne morate ponovo da se prijavljujete prilikom sledećih poseta našem veb-sajtu. Ova funkcija vam nije dostupna ako ste deaktivirali skladištenje takvih kolačića u podešavanjima pretraživača.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a.

Korisnički nalog možete ažurirati ili izbrisati - a samim tim i svoje sačuvane podatke o ličnosti - u bilo kom trenutku na svom ličnom korisničkom nalogu.

2.1.7 Korišćenje kolačića, dodataka i drugih usluga

Kolačići

Prilikom posete našem veb-sajtu, informacije se čuvaju u vidu kolačića (malih tekstualnih datoteka) na vašem uređaju. U njima se skladište podaci o vašem korišćenju veb-sajta (identifikacioni ID broj, datum posete itd.). Upotrebom kolačića Vam olakšavamo korišćenje naših online usluga preko raznih servisnih funkcija (kao npr. ponovno prepoznavanje prethodnih poseta) i na taj način bolje možemo da prilagodimo internet ponudu vašim potrebama.

Možete da zabranite skladištenje kolačića i da izbrišete već postojeće kolačiće, tako što ćete u vašem internet pretraživaču izvršiti odgovarajuća podešavanja. U funkciji pomoći većine internet pretraživača je objašnjeno kako se vrše takva podešavanja. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, to može da naruši servisne funkcije internet ponude. Zato Vam preporučujemo da ostavite funkciju kolačića uključenu.

Osim toga koristimo kolačiće drugih ponuđača za tehnologije retargetinga i remarketinga u svrhu optimizacije naše veb ponude, kao i u svrhu marketinga na bazi interesovanja. Sačuvani postupci pri surfovanju internetom se analiziraju putem algoritma, tako da se zatim preporuke za proizvode na bazi interesovanja mogu prikazati u obliku reklamnih banera odn. oglasa na veb stranicama trećih lica. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

Sveobuhvatne informacije u vezi s tim i kako se to može namestiti na velikom broju internet pregledača, možete da pronađete na sledećim internet stranicama: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/ili Digital Advertising Alliance. Tamo ćete naći i podatke o tome kako možete da izbrišete kolačiće sa vašeg računara, kao i opšte informacije o kolačićima. Koristimo različite vrste kolačića:

Privremeni kolačići, koji se nazivaju i privremenim ili „kolačićima sesije“ jesu kolačići koji se brišu nakon što napustite našu online uslugu i zatvorite pretraživač. U takvim kolačićima se, na primer, čuvaju podešavanja jezika ili sadržaj porudžbine.

Trajni ili postojani kolačići ostaju sačuvani čak i nakon zatvaranja pretraživača. Na primer, biće sačuvan status prijave ili uneti pojmovi za pretragu. Takve kolačiće, između ostalog, koristimo za merenje opsega ili marketinške svrhe. Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog perioda, koji može da varira u zavisnosti od kolačića. Međutim, ove kolačiće možete da izbrišete u bilo kom trenutku u podešavanjima bezbednosti svog pretraživača.

Pored „primarnih kolačića“ koje smo mi postavili u svojstvu rukovaoca obrade podataka, koriste se i „primarni kolačići“ koje nude drugi pružaoci. U nastavku ćemo vas obavestiti o upotrebi „kolačića trećih lica“ i o našoj saradnji sa spoljnim pružocima usluga koji pružaju usluge u naše ime, poput veb praćenja ili merenja opsega. Takođe ćemo vas u nastavku obavestiti o mogućnosti prigovora na pojedinačne kolačiće.

Pravni osnov za upotrebu tehnički potrebnih kolačića je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a, naš legitimni interes je da vam naše veb-sajtove učinimo dostupnim sa određenim funkcionalnostima, da ih poboljšamo i osiguramo bezbednost i integritet naših veb-sajtova.

Pravni osnov za upotrebu funkcionalnih i marketinških kolačića je Čl. 6. st. 1(a) GDPR-a.

Korišćene usluge trećih lica

Tehnički potrebni kolačići

Adtriba

Na ovoj internet stranici se pomoću tehnologija kompanije AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) prikupljaju i čuvaju podaci, od kojih se uz upotrebu pseudonima kreiraju profili korišćenja. Ti korisnički profili se koriste za analizu ponašanja posetilaca i analiziraju se radi poboljšanja i prilagođavanja naših usluga. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići. To su male tekstualne datoteke, koje se lokalno čuvaju na krajnjem uređaju posetioca stranice i tako omogućavaju prepoznavanje pri ponovnoj poseti našoj internet stranici. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

Detaljnije informacije od dobavljača možete pronaći u politici privatnosti kompanije https://privacy.adtriba.com/.

Tapad Sastavljanje izveštaja nezavisno od aplikacije i uređaja

Ova internet stranica prikuplja i koristi informacije nezavisno od aplikacije i uređaja u svrhu sastavljanja izveštaja. Internet stranica ne prikuplja lične podatke koji omogućavaju identifikaciju konkretne osobe, uključujući aplikacije i uređaje. Internet stranica koristi određene tehnologije za praćenje korisnika nezavisno od aplikacije i uređaja, uključujući sinhronizaciju kolačića i ID broja.

Detaljnije informacije od dobavljača možete pronaći u politici privatnosti kompanije: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Ova veb stranica/aplikacija koristi Snowplow Opensource, analitičku tehnologiju kompanije Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Pomoću analitičke tehnologije prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše veb ponude. U sklopu korišćenja ovih veb stranica se prikupljaju i analiziraju informacije koje vaš internet pretraživač prenosi. To se vrši preko tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su integralni deo svake veb stranice. Tako prikupljeni podaci služe za kreiranje profila korišćenja koji predstavljaju osnovu za veb statistike. Skladištenje kolačića možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem vašeg veb pretraživača. Međutim, moramo da vam ukažemo na to da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove veb lokacije u punom obimu.

Detaljnije informacije od dobavljača možete pronaći u politici privatnosti kompanije: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Koristimo komponente TradeTracker. TradeTracker je pridružena mreža koja nudi udruženi marketing. Udruženi marketing je oblik distribucije zasnovan na Internetu koji komercijalni operateri veb-sajtova, koji se nazivaju trgovci ili oglašivači, koriste za prikazivanje oglasa koji se obično plaćaju provizijama za klik ili prodaju na veb-sajtovima nezavisnih proizvođača, tj. kod partnera u prodaji takođe poznatih kao zavisna društva ili izdavači. Trgovac obezbeđuje medij za oglašavanje putem partnerske mreže, tj. reklamni baner ili neko drugo odgovarajuće sredstvo za internet oglašavanje, koje udruženo društvo naknadno integriše na svoje veb-sajtove ili oglašava putem drugih kanala, kao što su oglašavanje pomoću ključnih reči ili marketing putem e-pošte.

Kompanija TradeTracker koja posluje je TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Nemačka.

TradeTracker postavlja kolačić na sistem informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose. Prethodno je već objašnjen pojam kolačića. Kolačić za praćenje TradeTracker-a ne čuva nikakve podatke o ličnosti. Čuvaju se samo identifikacioni broj pridruženog društva tj. partnera koji posreduje potencijalnom kupcu, kao i referentni broj posetioca veb-sajta i reklamni materijal na koji se klikće. Svrha čuvanja ovih podataka je obrada uplata provizije između trgovca i pridruženog društva, koje se obrađuju putem povezane mreže, tj. TradeTracker-a.

Lice na koje se podaci odnose može u bilo kom trenutku da zabrani našem veb-sajtu da postavlja kolačiće, kao što je već objašnjeno gore, pomoću odgovarajućeg podešavanja u korišćenom internet pretraživaču, čime trajno ulaže prigovor na podešavanje kolačića. Takvo podešavanje u korišćenom internet pretraživaču takođe bi zabranilo TradeTracker-u da postavi kolačić na sistem informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose. Pored toga, kolačići koje je TradeTracker već postavio mogu se izbrisati u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugog softverskog programa.

Važeću politiku privatnosti TradeTracker-a možete pronaći na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Za statističku analizu veb stranica koristimo tehnologije kompanije Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomoću usluga kompanije Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše veb ponude. Kompanija Webtrekk GmbH je od strane TÜV sertifikovana za oblast Web Controlling-a. Pri tom su prikupljanje i obrada podataka praćenja posebno provereni i sertifikovani u pogledu usklađenosti sa zaštitom podataka i bezbednošću podataka. U sklopu korišćenja ovih veb stranica se prikupljaju i analiziraju informacije koje vaš internet pretraživač prenosi. To se vrši preko tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su integralni deo svake veb stranice. Mogućnost direktnog povezivanja sa konkretnom osobom je isključena u svakom trenutku. Tako prikupljeni podaci služe za kreiranje anonimnih profila korišćenja, koji predstavljaju osnovu za veb statistike. Podaci prikupljeni pomoću Webtrekk tehnologija se bez posebno date saglasnosti odgovarajuće osobe neće koristiti za ličnu identifikaciju posetilaca ovih veb stranica i ni u jednom trenutku neće biti povezani sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima.

Prikupljanje i skladištenje podataka od strane kompanije Webtrekk može da se odbije u svakom trenutku tako da važi i ubuduće. U vezi s ovim i radi dodatnih informacija o zaštiti podataka u kompaniji Webtrekk učitajte sledeći link: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google Analytics

Za optimizaciju veb ponude, preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju kompanije Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, „Google“) za kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja prilikom surfovanja internetom za posetioce veb stranice. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići koji omogućavaju ponovno prepoznavanje internet pregledača prilikom ponovne posete. Sačuvani postupci pri surfovanju internetom se analiziraju putem algoritma, tako da se zatim preporuke za proizvode na bazi interesovanja mogu prikazati u obliku reklamnih banera odn. oglasa na veb stranicama trećih lica. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

Kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja za reklamiranje/oglašavanje na bazi interesovanja možete da opozovete u svakom trenutku, tako što učitate stranicu https://adssettings.google.de/authenticated.

Dodatne informacije o reklamiranju na bazi interesovanja dobićete na https://policies.google.com/technologies/ads.

Funkcionalni kolačići

AWIN AG

Ovaj veb-sajt koristi usluge AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, NEMAČKA). Da bi registrovao poslovne transakcije (prodaje i/ili potencijalne kupce), AWIN AG postavlja kolačić na uređaj posetioca. Svrha ovih kolačića je dodeliti uspešno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i pružiti odgovarajuće usluge obračuna. Podaci o korisniku koji se mogu lično dodeliti se ne prikupljaju, ne obrađuju niti koriste za praćenje. U praćenju kolačića, jedine sačuvane informacije odnose se na to kada je i na kom uređaju kliknuto na oglas. Čuva se samo pojedinačna sekvenca cifara koja se ne može dodeliti određenom korisniku i koja sadrži informacije o partnerskom programu oglašavača, izdavaču i određenom vremenu korisnikovog postupka (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN AG-u mogu se naći na https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Ovaj veb-sajt koristi usluge kompanije AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, SAD). Da bi registrovao poslovne transakcije (prodaje i/ili potencijalne kupce), AWIN Inc. postavlja kolačić na uređaj posetioca. Svrha ovih kolačića je dodeliti uspešno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i pružiti odgovarajuće usluge obračuna. Podaci o korisniku koji se mogu lično dodeliti se ne prikupljaju, ne obrađuju niti koriste za praćenje. U praćenju kolačića, jedine sačuvane informacije odnose se na to kada je i na kom uređaju kliknuto na oglas. Čuva se samo pojedinačna sekvenca cifara koja se ne može dodeliti određenom korisniku i koja sadrži informacije o partnerskom programu oglašavača, izdavaču i određenom vremenu korisnikovog postupka (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN Inc.-u mogu se naći na https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

U svrhu poboljšanja korisničkog doživljaja na našim internet stranicama koristimo softver kompanije Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomoću softvera možemo da merimo i analiziramo ponašanje korisnika (pokreti mišem, klikovi, unosi preko tastature, visina skrolovanja, itd.) na našim internet stranicama. U tu svrhu se na krajnje uređaje korisnika postavljaju kolačići i mogu se sačuvati podaci korisnika, kao npr. informacije internet pregledača, operativni sistem, vreme boravka na stranici, itd. Više o obradi podataka od strane kompanije Hotjar možete pronaći na https://www.hotjar.com/privacy/. Možete da odbijete korišćenje servisa kompanije Hotjar na https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Naš veb-sajt koristi servis za veb-analizu i optimizaciju „Google Optimize“, koji obezbeđuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u nastavku teksta „Google Optimize“). Uslugu Google Optimize koristimo da unapredimo privlačnost, sadržaj i funkcije našeg veb-sajta tako što ćemo nove opcije i sadržaj učiniti dostupnim određenom broju naših korisnika i statistički ocenjivati promene u korišćenju. Google Optimize je podservis Google Analytics (pogledaj odeljak Google Analytics). Google Optimize koristi kolačiće za bolje optimizovanje i analizu načina na koji koristiš naš veb-sajt. Podaci koje ovi kolačići generišu o tvom korišćenju našeg veb-sajta se obično šalju na Google server u SAD i tamo skladište. Google Optimize koristimo uz aktiviranu IP anonimizaciju, tako što u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma u Evropskom ekonomskom prostoru Google unapred skrati tvoju IP adresu. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se skraćuje. Google će ove podatke koristiti za ocenu tvog korišćenja našeg veb-sajta, sastavljanje izveštaja o testovima za optimizaciju i povezanim aktivnostima na veb-sajtu i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb-sajtu i korišćenju interneta. Skladištenje kolačića možeš da sprečiš odgovarajućim podešavanjima svog internet pregledača. Takođe možeš da sprečiš sakupljanje generisanih podataka i prosleđivanje podataka u vezi sa tvojim korišćenjem našeg veb-sajta (uključujući tvoju IP adresu) Google-u, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač sa sledećeg linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detaljnije informacije o sakupljanju i obradi podataka od strane Google-a naći ćeš u dokumentu o zaštiti privatnosti kompanije Google, kome možeš da pristupiš preko https://policies.google.com/privacy.

Marketinški kolačići

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (SAD) (ranije poznata kao „Impact Radius, Inc.“) i njene partnerske kompanije koriste kolačiće za praćenje učinka marketinških kampanja FlixBus-a. Životni vek kolačića ograničen je na 30 minuta korisnikove aktivnosti i bilo kojom daljom aktivnošću na veb-sajtu može se produžiti na najviše 30 dana.

Impact Radius može da obrađuje lične podatke posetilaca veb-sajtova FlixBus-a (ili preuzimanja aplikacije FlixBus) kada deluje u ime FlixMobility GmbH. Takvi podaci o ličnosti mogu se sastojati od adresa internetskog protokola („IP“) i/ili adresa e-pošte koje šaljemo kompaniji Impact Radius.

Detaljnije informacije o dobavljaču možete pronaći u politici privatnosti kompanije: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook ads

Ova veb stranica koristi piksel za retargeting Custom Audiences društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Pomoću piksela za remarketing kompanija Facebook ima mogućnost da posetioce naše internet prezentacije koristi kao ciljnu grupu za reklamne oglase Facebook-Ads-a. U tu svrhu se na vašem računaru čuva Facebook kolačić.

Ostale informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane kompanije Facebook, kao i vaše mogućnosti za podešavanje zaštite vaše privatnosti možete da pronađete u smernicama za zaštitu podataka kompanije Facebook na Facebook-ovu politiku privatnosti na https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings.

Korišćenje Custom Audiences možete da odbijete na www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement ili za korisnike sa Facebook nalogom ovde.

Sojern

Kolačić SOJERN prikuplja informacije o vašim aktivnostima u oblasti putovanja i preferencijama za personalizovane veb-sajtove online partnera za putovanja i destinacije, relevantno oglašavanje kada surfujete drugim veb-sajtovima i platformama društvenih medija, kao i putem analitičkih usluga SOJERN-a. Može se aktivirati skladištenje podataka o konverzijama koje se koristi za praćenje podataka, kreiranje izveštaja i poboljšanje performansi kampanja SOJERN-a.

Saznajte više o SOJERN-u i opciji deaktiviranja na: https://www.sojern.com/privacy/.

Google ads

Za optimizaciju veb ponude, preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju kompanije Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, „Google“) za kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja prilikom surfovanja internetom za posetioce veb stranice. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići koji omogućavaju ponovno prepoznavanje internet pregledača prilikom ponovne posete. Sačuvani postupci pri surfovanju internetom se analiziraju putem algoritma, tako da se zatim preporuke za proizvode na bazi interesovanja mogu prikazati u obliku reklamnih banera odn. oglasa na veb stranicama trećih lica. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima. Kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja za reklamiranje/oglašavanje na bazi interesovanja možete da opozovete u svakom trenutku, tako što učitate stranicu https://adssettings.google.de/authenticated. Dodatne informacije o reklamiranju na bazi interesovanja dobićete na https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola ads

Koristimo piksel dobavljača Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., Njujork, NY 10010 (SAD) („Taboola“) na našem veb-sajtu; Taboola može da koristi ovaj piksel za prikupljanje informacija o ponašanju korisnika pri surfovanju (npr. istorija pretraživanja) kako bi na veb-sajtovima nezavisnih proizvođača prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na vaša interesovanja i naše ponude.

Taboola takođe koristi ove informacije za optimizaciju reklamnih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe, Taboola prikuplja naročito IP adresu, informacije o uređaju za pristup (identifikacioni broj za mobilno oglašavanje, identifikacioni broj Google oglasa, IDFA) i informacije o pretraživaču.

Dodatne informacije o opsegu (naročito periodu skladištenja) i svrsi prikupljanja podataka i daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Taboola-e, kao i vaša podešavanja i mogućnosti prigovora za zaštitu vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kod Taboola-e, koje se nalaze ovde: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain ads

Koristimo piksele dobavljača Outbrain Inc., 39 Vest 13th Street, 3rd floor, Njujork, NY 10011 (SAD) („Outbrain“) na našem veb-sajtu; Outbrain može da koristi ovaj piksel za prikupljanje informacija o ponašanju korisnika pri surfovanju (npr. istorija pretraživanja) kako bi na veb-sajtovima nezavisnih proizvođača prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na vaša interesovanja i naše ponude.

Pored toga, Outbrain takođe koristi ove informacije za optimizaciju reklamnih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe, Outbrain prikuplja naročito IP adresu, informacije o uređaju za pristup (identifikacioni broj za mobilno oglašavanje, identifikacioni broj Google oglasa, IDFA) i informacije o pretraživaču.

Dodatne informacije o opsegu (naročito periodu skladištenja) i svrsi prikupljanja podataka i daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Outbrain-a, kao i vaša podešavanja i mogućnosti prigovora za zaštitu vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kod Outbrain-a, koje se nalaze ovde: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing ads

Na našim veb-sajtovima koristimo tehnologije iz Bing Ads-a (bingads.microsoft.com). Njih obezbeđuje i njima upravlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft“). Microsoft postavlja kolačić na vaš uređaj ako ste pristupili našem veb-sajtu putem prikaza Microsoft Bing ad. Na taj način, mi i Microsoft možemo utvrditi da je neko kliknuo na oglas, da je zatim preusmeren na naš veb-sajt i da je došao do prethodno određene ciljne stranice („veb-sajt konverzije“). U ovom procesu saznajemo samo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i koji su zatim preusmereni na sajt konverzije. Microsoft prikuplja, obrađuje i koristi informacije pomoću kolačića, od kojih se kreiraju pseudonimizovani profili korišćenja. Ovi profili korišćena procenjuju se za analizu ponašanja posetilaca i koriste se za generisanje i isporuku reklamnog sadržaja. Ne obrađuju se podaci o ličnosti koji se odnose na identitet korisnika.

Ako ne želite da Microsoft koristi informacije o vašem ponašanju tokom surfovanja, kao što je gore opisano, možete da odbijete da se kolačić postavi u tu svrhu - na primer, podešavanjem pretraživača koji obično deaktivira automatsko podešavanje kolačića. Takođe možete da odbijete prikupljanje podataka koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb-sajta, kao i obradu ovih podataka od strane Microsoft-a, ulaganjem prigovora na sledećem linku https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Za više informacija o privatnosti i kolačićima koje koriste Microsoft i Bing ads, posetite veb-sajt Microsoft-a https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Korisnička služba

Kada kontaktirate našu korisničku službu, podatke o ličnosti koje nam obezbeđujete prikupljamo na vašu inicijativu. Na primer, možete nam iste poslati e-poštom, telefonom ili dopisom. Vaši lični podaci koristiće se samo u svrhu kontaktiranja sa vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu vaših upita, tehničku administraciju ili administraciju kupaca.

Ovi podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije kao što su adresa e-pošte, telefonski broj) daju se dobrovoljno. Podatke koristimo za obradu vašeg zahteva, ispunjavanje zakonskih obaveza ako je potrebno i u administrativne svrhe.

Pravni osnov je Čl. 6. st. 1(b), (v) ili (đ) GDPR-a.

U slučaju upita upućenog putem telefona, vaši podaci se takođe obrađuju putem telefonskih aplikacija, delimično i putem sistema za glasovni dijalog kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita.

Za našu korisničku službu kao procesore koristimo spoljne dobavljače korisničkih usluga.

2.3 Prisustvo na kanalima društvenih medija

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U meri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, osiguravamo da se poštuju važeći propisi o zaštiti podataka.

Uz našu ličnu odgovornost, za postupanje kompanije u smislu GDPR-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Želeli bismo da istaknemo da se vaši podaci mogu obrađivati van Evropske unije.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka kod nas je Čl. 6. st. 1(đ) GDPR-a. Naš legitimni interes su efikasne informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi sa našim korporativnim prisustvom na kanalima društvenih medija možete pronaći ovde:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy