Politika zaštite privatnosti za Wi-Fi

Politika zaštite privatnosti

U skladu sa Uredbom EU 2016/679 („GDPR“), informacije navedene u nastavku opisuju postupke obrade i svrhu obrade podataka o ličnosti korisnika („Korisnici“) u kompaniji Flix za korišćenje Wi-Fi veze.

Svi termini koji se koriste u ovoj Politici zaštite privatnosti, a koji nisu eksplicitno definisani, imaće značenje utvrđeno u uredbi GDPR.

1. Podaci za kontakt sa kontrolorom

Kontrolor podataka je Flix SE, na adresi Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, Nemačka („Flix“ ili „Kontrolor“).

2. Podaci za kontakt sa službenikom za zaštitu podataka

Kontrolor je imenovao službenika za zaštitu podataka (SZP). SZP se nalazi u kancelarijama kompanije Flix SE, na adresi Friedenheimer Brucke 16, 80639 Minhen, Nemačka, i sa njim se može kontaktirati putem sledeće adrese e-pošte:

data.protection@flixbus.com

3. Svrha obrade i pravni osnov

Kontrolor obrađuje kategorije podataka o ličnosti navedene u odeljku 4 iz sledećih razloga:

a) da bi se ispunile ugovorne obaveze zaključene sa Korisnikom ili određene ugovorne obaveze prema Korisniku, odnosno posebni zahtevi Korisnika dostavljeni pre zaključivanja ugovora.

Pravni osnov za obradu podataka u tu svrhu predstavlja činjenica da je ona neophodna za ispunjavanje ugovorne obaveze. Ovo je zakonito u skladu sa članom 6. stav 1. tačka b) uredbe GDPR.

b) da bi dostavljeni podaci ostali anonimni, kao i da bi se koristili za poboljšanje usluge i iskustava na putovanjima, odnosno za prikupljanje statističkih podataka.

Pravni osnov za obradu jeste potreba da zaštitimo naše legitimne interese. Član 6. stav 1. tačka f) uredbe GDPR. Naš legitimni interes je da poboljšamo našu uslugu za korisnike Usluge.

4. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Podaci o ličnosti obuhvataju sve informacije koje se odnose na određeno fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati. Podaci o ličnosti putnika koji se obrađuju u vezi sa svrhama obrade navedenim u odeljku 3 jesu sledeći:

a) MAC adresa uređaja za pristup koji se koristi

b) dodeljeni broj veze

c) IP adresa preko koje je korišćeni pristupni uređaj povezan sa internetom

d) početak i kraj odgovarajuće veze (datum i vreme), kao i konačno vreme trajanja korišćenja

e) obim prenetih podataka, uključujući prosečnu veličinu paketa

f) tehničke karakteristike podešavanja/prekida veze

g) naziv oblasti koja je dodeljena korišćenoj ulaznoj pristupnoj tački

h) vrsta hardvera i proizvođač pristupnog uređaja

i) identifikacioni podaci operativnog sistema koji se koristi

j) podaci za prepoznavanje pregledača koji se koristi

k) jezik i vremenska zona pregledača koji se koristi

Podatke o ličnosti putnik dostavlja dobrovoljno. Ne postoji zakonska ni ugovorna obaveza putnika da kompaniji Flix dostavi podatke o ličnosti. Međutim, kompanija Flix može da pruži određene usluge samo u ograničenoj meri, ili uopšte ne, ako putnik ne dostavi podatke potrebne za ovu svrhu.

5. Kategorije primalaca

a) Unutrašnji primaoci

Pod određenim uslovima, vaše podatke o ličnosti delimo za potrebe internog upravljanja u okviru kompanija FlixBus, u meri u kojoj je to dozvoljeno.

Više detalja možete pronaći i u politici zaštite privatnosti.

b) Spoljni primaoci

Kao i druge velike kompanije, i mi koristimo spoljne domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje svojim poslovnim transakcijama, kao i za rad sa partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu.

Ovde naročito spadaju pružaoci (IT) usluga, kao nezavisni kontrolori:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Geteborg, Švedska i

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, Ujedinjeno Kraljevstvo

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Talin, 10416, Estonija

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litvanija

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litvanija

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Pasengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prag, Češka

https://www.passengera.com/gdpr/

U meri u kojoj primaoci rade za nas kao obrađivači, zaključujemo sa njima ugovor prema kome oni moraju obezbediti garancije da se sprovode odgovarajuće tehničke i organizacione mere, da obrada ispunjava zakonske zahteve i da se poštuju prava lica na koja se odnose podaci.

Podaci o ličnosti putnika dostupni su samo licima koja postupaju u ime Kontrolora ili Obrađivača.

Pored toga, podatke o ličnosti možemo prenositi javnim telima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu ili nadzornim organima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlašćenje.

6. Prenos podataka u inostranstvo

U vezi sa obradom iz odeljka 3, podaci o ličnosti se mogu preneti u treću zemlju (naročito u SAD). Treća zemlja je zemlja koja se nalazi izvan Evropske unije (EU) i izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP). U tom slučaju, mi odgovarajućim merama obezbeđujemo da nivo zaštite podataka kod primaoca / u zemlji primaoca nije niži od nivoa zaštite koji se primenjuje u EU/EEP.

Na primer, odgovarajuće mere mogu biti sledeće:

Odluka o adekvatnosti Evropske komisije

Standardne klauzule o zaštiti podataka (dostupne na lokaciji https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Dodatne zaštitne mere (npr. pseudonimizacija)

7. Trajanje skladištenja i brisanje podataka

Podaci o ličnosti putnika čuvaće se samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe u skladu sa odeljkom 4, za koje se podaci prikupljaju i naknadno obrađuju.

U svakom slučaju, Kontrolor može imati obavezu i/ili pravo da čuva podatke o ličnosti putnika, u celini ili delimično, tokom dužeg vremenskog perioda – na primer, ali ne isključivo, za uvođenje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva u odgovarajućem važećem periodu ograničenja.

8. Prava lica na koja se odnosi obrada podataka

Putnik, kao lice na koje se prema uredbi GDPR odnosi obrada podataka, ima sledeća prava:

Pravo na informacije

Putnik može da zatraži informacije u skladu sa članom 15. uredbe GDPR o svojim podacima o ličnosti koje obrađuje kompanija Flix. Trebalo bi da putnik u zahtevu za informacije obrazloži svoj zahtev, kako bi Kontrolor lakše prikupio potrebne podatke. Kontrolor može zatražiti informacije, kako bi se potvrdio identitet putnika i obezbedilo da on ima pravo pristupa podacima o ličnosti.

Kontrolor će putniku po zahtevu dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Putnici neće morati da plate naknadu za pristup svojim podacima o ličnosti (niti za ostvarivanje drugih prava). Međutim, kompanija Flix može naplatiti razumnu naknadu ako je zahtev očigledno neosnovan, ako se ponavlja ili ako je preteran. Pored toga, kompanija Flix može odbiti takav zahtev.

Pravo na ispravku

Ako podaci o putniku nisu (ili više nisu) tačni, putnik može zatražiti ispravku u skladu sa članom 16. uredbe GDPR. Ako su podaci o putniku nepotpuni, putnik može zatražiti da se dopune.

Pravo na brisanje

Putnik može zatražiti brisanje svojih podataka o ličnosti pod uslovima iz člana 17. uredbe GDPR. Ovo pravo na brisanje, između ostalog, zavisi od toga da li je podatak o putniku i dalje potreban Kontroloru za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Pravo na ograničavanje obrade

U okviru zahteva iz člana 18. uredbe GDPR, putnik ima pravo da zatraži ograničenje obrade podataka o putniku.

Pravo na prenosivost podataka

U skladu sa specifikacijama iz člana 20. uredbe GDPR, putnik ima pravo da podatke koje je dostavio Kontroloru dobije u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, ili da zatraži da se oni prenesu drugoj odgovornoj strani.

Pravo na prigovor

U skladu sa članom 21. stav 1. uredbe GDPR, putnik ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu podataka koji se odnose na njega, a koji su prikupljeni u skladu sa članom 6. stav 1. tačka f) uredbe GDPR, iz razloga koji proističu iz određene situacije specifične za putnika. Nakon toga, obrada podataka tog putnika može se izvršiti samo ako kompanija Flix može da dokaže da za obradu postoje legitimni razlozi, koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama putnika, odnosno u slučaju da obrada služi za uvođenje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva kompanije Flix.

U skladu sa članom 21. stav 2. uredbe GDPR, putnik može da uloži prigovor na primanje oglasa, u svakom trenutku i sa budućim dejstvom (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog oglašavanja).

Pravo na žalbu

Ako putnik smatra da, tokom obrade njegovih podataka, Kontrolor nije poštovao propise o zaštiti podataka, putnik može nadzornom organu za zaštitu podataka podneti žalbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti.

Pravo na povlačenje saglasnosti (gde je predviđeno)

Putnik može opozvati saglasnost za obradu svojih podataka, u svakom trenutku i sa budućim pravnim dejstvom. Zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva ostaje nepromenjena.

Navedeno se odnosi i na izjave o saglasnosti date pre stupanja na snagu uredbe GDPR, odnosno pre 25.5.2018. godine.

Kao lice na koje se odnosi obrada podataka, putnik može u svakom trenutku da ostvari svoja prava u vezi sa Kontrolorom, naročito koristeći podatke za kontakt koji su navedeni u odeljcima 1. i 2.

9. Izmena

S vremena na vreme moguće su izmene ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti, zbog uvođenja novih svrha i metoda obrade. Kontrolor će, po sopstvenom nahođenju, blagovremeno i na odgovarajući način obavestiti putnike o svim takvim izmenama.