Politika privatnosti za Aplikaciju

U ovoj politici (u daljem tekstu „Politika privatnosti”), saznaćete kako se vaši podaci obrađuju i koja prava privatnosti imate kada koristite FlixBus: Putovanje autobusom kroz Evropu, u daljem tekstu i pod nazivom „App”) FlixBus-a.

Dodatne pravne informacije možete pronaći ovde:

Opšti uslovi poslovanja i rezervacije

Opšti uslovi prevoza - Odabir

1.    Naziv i adresa rukovaoca

Rukovalac obradom vaših podataka o ličnosti (čl. 4(7) Opšte uredbe o zaštiti podataka [General Data protection Regulation, GDPR]) je:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-mail: service@flixbus.de 
Dodatne informacije o našoj kompaniji mogu se naći u Impresumu

2.    Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik u našoj kompaniji zadužen za zaštitu podataka dostupan je u bilo koje vreme da vam pruži odgovore na sva vaša pitanja i kao kontakt osoba na temu zaštite podataka:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
E-mail: data.protection@flixbus.com
Za opšta pitanja o FlixBus-u, kontaktirajte service@flixbus.de.

3.    Pravni osnov obrade podataka 

Obrada podataka o ličnosti dozvoljena je ako se postupa u skladu s najmanje jednim pravnim osnovom navedenim u nastavku:

 • Čl. 6, st. 1 (a) GDPR-a: lice na koje se podaci odnose je dalo svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • Čl. 6, st. 1(b) GDPR-a: obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana, ili radi preduzimanja mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora;
 • Čl. 6, st. 1(v) GDPR-a: obrada je potrebna za izvršavanje zakonske obaveze koja se primenjuje na rukovaoca (npr. zakonska obaveza zadržavanja);
 • Čl. 6, st. 1(g) GDPR-a: obrada je potrebna radi zaštite životnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Čl. 6, st. 1(d) GDPR-a: obrada je potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu ili
 • Čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a: obrada je potrebna zbog legitimnih interesa čijem ostvarenju teži rukovalac ili treće lice, osim kada nad tim interesima prevlađuju suprotstavljeni interesi ili prava lica na koje se podaci odnose (posebno ako je lice na koje se podaci odnose dete). 

Za obradu koju sprovodimo, važeći pravni osnov navodimo u Odredbi 12. Obrada se takođe može zasnivati na više pravnih osnova.

4.    Kategorije primalaca

Pod određenim uslovima, vaše podatke o ličnosti prenosimo našim zavisnim društvima ili nam se prenose lični podaci iz naših zavisnih društava, u meri u kojoj je to dozvoljeno.

Kao i kod bilo koje velike kompanije, takođe koristimo spoljne domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad sa partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Tu spadaju, na primer:

 • prevoznici (listu aktuelnih prevoznika možete pronaći ovde)
 • pružaoci IT usluga (informacione tehnologije)
 • finansijske institucije i pružaoci usluga platnog prometa
 • partneri u prodaji
 • pružaoci korisničkog servisa (interni/eksterni)
 • operateri prodajnih mesta
 • kompanije za obezbeđenje
 • osiguravajuća društva (za putno osiguranje)
 • drugi partneri angažovani za potrebe našeg poslovanja (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, advokati, nadzorni organi, druge strane koje učestvuju u akvizicijama kompanije)

Pružaoci usluga i partnerske kompanije moraju da pruže garancije da odgovarajuće tehničke i organizacione mere primenjuju na takav način da obrada ispunjava zakonske zahteve i da su zaštićena prava lica na koja se podaci odnose.

Podatke o ličnosti prenosimo organima vlasti i ustanovama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim organima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlašćenje.

Za obradu koju sprovodimo, kategorije primalaca podataka navodimo u Odredbi 12.

5.    Zahtevi za prenos podataka o ličnosti u treće zemlje

Kao deo naših poslovnih odnosa, vaši podaci o ličnosti se mogu deliti ili otkrivati trećim licima, koja se mogu nalaziti i van Evropskog ekonomskog prostora (European Economic Area, EEA), tj. u trećim zemljama. 

Ukoliko je potrebno, obavestićemo vas o odgovarajućim pojedinostima prenosa u treće zemlje u vezi sa obradom koju smo izvršili. 

Evropska komisija potvrđuje da neke treće zemlje sprovode zaštitu podataka na način koji je uporediv sa standardom EEA putem takozvanih odluka o adekvatnosti (spisak ovih zemalja i primerak odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti ovde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Međutim, ostale treće zemlje u koje se mogu prenositi podaci o ličnosti možda nemaju postojano visok nivo zaštite podataka usled nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, mi ćemo obezbediti da zaštita podataka bude adekvatno garantovana. 

To je moguće, na primer, putem obavezujućih korporativnih propisa (koji se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila”), standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu podataka o ličnosti, sertifikata i priznatih kodeksa ponašanja.

U meri u kojoj je to neophodno za potrebe vaše rezervacije i s njom povezanog pružanja i obrade usluga prevoza, prenos podataka o ličnosti neophodan za navedene potrebe trećim zemljama dozvoljen je u skladu s čl. 49, st. 1(b) GDPR-a.

Kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o predmetnoj temi.

6.    Period skladištenja i brisanje podataka

Period skladištenja prikupljenih podataka o ličnosti zavisi od svrhe u koju obrađujemo podatke. Podaci će se skladištiti sve dok to bude neophodno za potrebe postizanja predviđene svrhe. 

U slučaju obrade koju mi sprovodimo, navodimo period skladištenja tih podataka kod nas. Ako u nastavku nije naveden eksplicitni period skladištenja, vaši podaci o ličnosti će se izbrisati ili blokirati čim svrha ili pravni osnov za skladištenje više ne budu važili. 

Međutim, skladištenje se može vršiti i nakon određenog vremena u slučaju (predstojećeg) pravnog spora s vama, ili ako se pokrenu drugi pravni postupci ili ako je skladištenje predviđeno zakonskim odredbama kojima podležemo u svojstvu rukovaoca. Ako istekne period skladištenja propisan zakonskim odredbama, podaci o ličnosti će biti blokirani ili izbrisani, osim u slučaju da se zahteva dalje skladištenje od strane nas ili za to postoji pravni osnov

7.    Automatizovano donošenje odluka (uključujući profilisanje)

Naša namera nije da koristimo podatke o ličnosti prikupljene od vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizovano donošenje odluka (uključujući profilisanje). Ako budemo želeli da primenimo navedene postupke, poslaćemo vam o tome posebno obaveštenje u skladu sa zakonskim odredbama.

8.    Nepostojanje obaveze davanja podataka o ličnosti

Mi zaključivanje ugovora sa nama u osnovi ne uslovljavamo prethodnim dostavljanjem vaših podataka o ličnosti. U principu, takođe ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje podatke o ličnosti; međutim, određene ponude možemo pružiti samo u ograničenoj meri ili ih uopšte ne možemo pružiti ako ne pružite podatke potrebne za to. 

9.    Zakonska obaveza prenosa određenih podataka

Pod određenim okolnostima možemo biti podložni posebnoj zakonskoj ili pravnoj obavezi da pružimo podatke o ličnosti trećim licima, posebno organima vlasti.

10.    Bezbednost podataka

Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših podataka od slučajne ili namerne manipulacije, delimičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od nedozvoljenog pristupa trećih lica, uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući verovatnoću i efekat takvog događaja) za lice na koje se podaci odnose. Naše mere bezbednosti neprestano unapređujemo kako bismo uzeli u obzir tehnološki razvoj.

Na vaš zahtev, rado ćemo vam pružiti dodatne informacije o prethodno navedenom. U tom slučaju, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka ili našem Direktoru za bezbednost podataka (Chief Information Security Officer, CISO).

Njegovi podaci za kontakt su sledeći:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
E-mail: it-security@flixbus.com

11.    Vaša prava

U svakom trenutku možete da ostvarite svoja prava kao lice na koje se podaci odnose a u vezi sa vašim podacima o ličnosti, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke date u Odredbi 1. U skladu s GDPR-om, lica na koja se podaci odnose imaju sledeća prava:

Pravo na informacije
Možete zatražiti informacije u skladu sa čl. 15 GDPR-a o vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. U zahtevu za informacije trebalo bi da pojasnite svoj zahtev kako biste nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na vaš zahtev, dostavićemo vam kopiju podataka koji su predmet obrade. Skrećemo pažnju da vaše pravo na informacije može biti ograničeno u određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravku
Ako podaci koji se odnose na vas nisu (više) tačni, možete zatražiti ispravku u skladu sa čl. 16 GDPR-a. Ako su vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunu.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih podataka o ličnosti u skladu s odredbama čl. 17 GDPR-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, zavisi od toga da li i dalje zahtevamo podatke koji se odnose na vas u svrhu ispunjenja svojih zakonskih dužnosti.

Pravo na ograničavanje obrade
U skladu sa odredbama čl. 18 GDPR-a, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prenosivost podataka
U skladu sa odredbama čl. 20 GDPR-a, imate pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtevate prenos drugom rukovaocu.

Pravo na prigovor
U skladu sa čl. 21, st. 1 GDPR-a, imate pravo da u bilo kom trenutku prigovorite obradi podataka iz razloga koji se odnose na vaš konkretan položaj. U svakom trenutku možete prigovoriti primanju reklama sa dejstvom za ubuduće, u skladu sa čl. 21. st. 2 GDPR-a (prigovaranje reklamiranju u slučaju direktnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade vaših podataka nismo ispoštovali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete izjaviti žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka na obradu vaših podataka o ličnosti, kao što je nadzorni organ za zaštitu podataka u čijoj smo mi nadležnosti: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarska državna kancelarija za nadzor nad zaštitom podataka], Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje pristanka
Svoj pristanak na obradu podataka možete povući u bilo kom trenutku sa dejstvom za ubuduće. Navedeno se odnosi i na izjave o pristanku date pre stupanja na snagu GDPR-a, tj. pre 25. 05. 2018. godine.

12.    Korišćenje Aplikacije

Usluge prevoza možete rezervisati i njima uprvljati korišćenjem Aplikacije. Mi prikupljamo, skladištimo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada instalirate i koristite Aplikaciju.

12.1    Omogućavanje Aplikacije

Iz tehničkih razloga, razmena podataka između Aplikacije i našeg serverskog sistema je potrebna da bismo bili u mogućnosti da vam pružimo Aplikaciju na korišćenje i da bismo garantovali njenu stabilnost i bezbednost. Sledeći podaci će se obrađivati u tu svrhu:
Podaci za pristup koji se sastoje od:

•    IP adrese
•    Datuma i vremena zahteva
•    Vremenske razlike u odnosu na  Srednje vreme po Griniču (Greenwich Mean Time, GMT)
•    Sadržaja zahteva 
•    Statusa pristupa/Kôda HTTP statusa
•    Količine podataka prenetih u svakom od slučajeva
•    Veb-sajta sa kog dolazi zahtev
•    Pregledača
•    Operativnog sistema i njegovog interfejsa
•    Jezika i verzije Aplikacije
•    Naziva vašeg mobilnog uređaja
•    Jezika, regiona i verzije mobilnog uređaja
•    Reklamnog identifikatora (opciono)

Putem naručene obrade podataka, pružaoce IT usluga koristimo za hostovanje Aplikacije i statističke procene podataka za pristup.

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a. Naš legitimni interes je da omogućimo da vam veb-sajtovi budu dostupni na propisan način.

12.2    Autorizacije pristupa

Aplikacija zahteva pristup različitim funkcijama i interfejsima vašeg mobilnog uređaja. Da bi to bilo moguće, morate dati određena ovlašćenja Aplikaciji. Sistem autorizacije zavisi od specifikacija vašeg operativnog sistema. Na primer, individualne autorizacije se mogu kombinovati u kategorije autorizacija na vašem mobilnom uređaju, gde vi možete pristati samo na celokupnu kategoriju autorizacija. 

Imajte na umu da se samo ograničene funkcije Aplikacije mogu koristiti bez autorizacija koje Aplikacija zahteva.

12.2.1    Autorizacije pristupa (svi mobilni uređaji)

Aplikacija zahteva internet konekciju kako bi razmenjivala podatke sa serverskim sistemom.
Mora biti aktiviran prijem pozadinskih informacija kako bi informacije o rezervacijama bile ažurne.
Ako date odgoarajuću autorizaciju pristupa, podaci o vašoj lokaciji će se obrađivati u pozadini (opciono) kako bi vam bile dostupne suštinski važne informacije o putovanju (vreme dolaska, opcije transfera, itd) na vašem mobilnom uređaju tokom putovanja.

12.2.2    Podaci o lokaciji (svi mobilni uređaji)

Aplikacija vas može obavestiti kada se približavate svom odredištu/stanici za transfer putnika. Kako biste omogućili ovu opciju, potrebno je da date saglasnost da aplikacija može da pristupi podacima o lokaciji vašeg uređaja. To možete učiniti tako što ćete otvoriti aplikaciju i omogućiti pristup podacima o geolokaciji vašeg uređaja. Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku u budućnosti tako što ćete u podešavanjima uređaja povući pristanak kojim ste omogućili da aplikacija ima pristup podacima o lokaciji vašeg uređaja.

Pravni osnov je Član 6. stav 1 tačka (a) GDPR-a. Odeljak 25 stav 1 zakona TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [nemački Zakon o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima]).

12.2.3    Android

Ako koristite mobilni uređaj s Android operativnim sistemom, možete aktivirati pristup vašem kalendaru kako biste dodali rezervacije u svoj kalendar (opciono).

12.2.4    Apple iOS

Ako koristite mobilni uređaj s Apple iOS operativnim sistemom, možete aktivirati prijem obaveštenja (prosleđena obaveštenja) (opciono). 

12.3    Obrasci za kontakt

Kada se koriste obrasci za kontakt, obrađuju se podaci koji se prenose na taj način (npr. zvanje, prezime i ime, adresa, kompanija, adresa e-pošte i vreme prenosa, predmet upita).

Podaci iz obrasca za kontakt se obrađuju u cilju obrade upita; u zavisnosti od osnova i predmeta vašeg upita, to se radi bilo po pravnom osnovu iz čl. 6, st. 1(b) GDPR-a, ako se odnosi na upit u vezi s ugovorom, ili u drugim slučajevima po pravnom osnovu iz čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a; naš legitimni interes je obrađivanje upita postavljenog prilikom takvog kontakta.

Da bismo odgovorili na upite upućene putem naših obrazaca za kontakt, ​koristimo pružaoce korisničkog servisa za naručenu obradu podataka.

Pored toga, podatke iz obrasca za kontakt kao i odgovarajuću IP adresu skladištimo kako bismo se pridržavali naših obaveza da pružimo dokaze, obezbedimo usaglašenost sa zakonskim obavezama i izvršimo dokumentovanje istih, kako bismo mogli da razjasnimo bilo koju moguću zloupotrebu vaših podataka o ličnosti i da bismo osigurali bezbednost naših sistema. 

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(v) ili (đ) GDPR-a.

12.4    Rezervisanje, vršenje i obrada usluga prevoza

Pri rezervaciji karata za usluge prevoza prikupljamo, skladištimo i obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

•    Adresa e-pošte
•    Prezime i ime(na)
•    Adresa za dostavljanje računa i poreski broj (opciono)
•    Podaci o povezanosti
•    Podaci o plaćanju/metod plaćanja
•    Datum rođenja 
•    Broj telefona
•    Saglasnost s odgovarajućim odredbama i uslovima 
•    Saglasnost za primanje biltena (opciono)
•    Informacije o prethodnoj rezervaciji mesta
•    Podaci o prtljagu
•    Jezik vašeg mobilnog uređaja 
•    Kanal za rezervaciju (veb ili Aplikacija)
•    CO2 donacija (opciono)

Takođe imate mogućnost da navedete telefonski broj za kontakt u slučaju kašnjenja ili promene plana putovanja (opciono).

Ovi podaci se obrađuju za potrebe rezervacije, pružanja i obrade usluga prevoza, uključujući korisnički servis, kao i ispunjavanja zakonskih obaveza. 

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(b), (v) GDPR-a.

Neke od ovih podataka koristimo i za preporučivanje proizvoda (pogledati Odredbu 12.5), bilten (pogledati Odredbu 12.6) i korisnički nalog (Android) (pogledati Odredbu 12.7).

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prevoza, takođe se prikupljaju sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od mesta polaska i dolaska:

•    Informacije o polu
•    Nacionalnost
•    Lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih ili matični broj
•    Informacije u vezi s merama za suzbijanje pandemije COVID-19 (koronavirus) (za više informacija o ovoj temi, pogledajte https://www.flixbus.rs/zastita-podataka-covid-19)

Ovi podaci se obrađuju radi rezervacija, pružanja i obrade usluga prevoza, kao i ispunjavanja zakonskih obaveza prema nacionalnom zakonodavstvu u mestu polaska i dolaska. 

Gore pomenute podatke prosleđujemo odgovarajućem prevozniku ili prevoznicima, kao i organima vlasti ukoliko postoji odgovarajuća obaveza/ovlašćenje.

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(b) ili (v) GDPR-a.

Potrebni podaci o plaćanju prosleđuju se pružaocu usluga platnog prometa radi sigurne obrade uplata koje ste inicirali.

Naši pružaoci usluga platnog prometa su:

Pružaoci usluga platnog prometa Opcije plaćanja

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands
Politika privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politika privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Germany
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Direct debit
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembourg
Politika privatnosti:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(b) ili (đ) GDPR-a.

12.5    Preporučivanje proizvoda

U meri u kojoj je to dozvoljeno, možemo da koristimo adresu e-pošte primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prevoza da bismo vam e-poštom slali redovne ponude za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Spoljne pružaoce korisničkog servisa koristimo kao obrađivače za slanje preporuka za proizvode.

Ove preporuke za proizvode dobijaćete od nas bez obzira na to da li ste se pretplatili na bilten ili ste dali pristanak na marketinšku komunikaciju putem e-pošte. Želeli bismo da vam na ovaj način pružimo informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi vas mogli zanimati na osnovu vaših nedavnih kupovina kod nas.

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a; naš legitimni interes je da vas obavestimo o našem asortimanu proizvoda i da vam predložimo određene proizvode. 

U bilo kom trenutku možete da prigovorite korišćenju vaše adrese e-pošte u tu svrhu koristeći vezu za odjavu sa preporuke za proizvod ili tako što ćete poslati poruku na unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Bilten

Ako se takođe registrujete za bilten putem naše veze za registraciju, zatražićemo vaš pristanak za obradu vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mesto prebivališta) kako bismo vam redovno slali bilten e-poštom. 

Deo vaše pretplate na bilten je i obezbeđivanje vašeg pristanka na naše prilagođavanje sadržaja našeg biltena u skladu sa vašim potrebama i interesovanjima.

Da biste se registrovali za naš bilten, koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poštu na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite da primate bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši podaci će biti blokirani i automatski izbrisani nakon jednog meseca.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža rukovalac (Odredba 1) i/ili kompanije povezane sa rukovaocem ili partnerske kompanije. 

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(a) GDPR-a.

Pored toga, skladištimo IP adrese koje koristite i vreme registracije i potvrde. Svrha postupka je da dokažemo da ste registrovani i, ako je potrebno, da budemo u mogućnosti da pojasnimo svaku moguću zloupotrebu vaših podataka o ličnosti. Ako vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na osnovu naših legitimnih interesa u obezbeđivanju postupanja u skladu sa zakonskim zahtevima i dokumentovanja istih. 

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a; naš legitimni interes je da možemo da dokažemo pristanak.

U bilo kom momentu možete opozvati upotrebu svoje adrese e-pošte pomoću veze za odjavu sa biltena ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv neće imati uticaja na zakonitost već izvršenih postupaka obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo spoljne pružaoce IT usluga koji postupaju kao obrađivači.

12.7    Kolačići i slične tehnologije

Aplikacija koristi kolačiće i slične tehnologije. 

Pored „primarnih kolačića” koje smo mi postavili u svojstvu rukovaoca obradom podataka, koriste se i kolačići trećih lica koje nude drugi pružaoci usluga. 

Kao deo upravljanja saglasnošću (baner saglasnosti), pružamo vam mogućnost da birate između upotrebe kolačića i upotrebe sličnih tehnologija. 

Detaljan pregled sa sveobuhvatnim informacijama o korišćenim uslugama i pristupu vašim podešavanjima saglasnosti, uključujući mogućnost opoziva, možete pronaći u Aplikaciji.

12.8    Sprečavanje prevara

Da bismo sprečili lažne rezervacije, obrađujemo podatke u vezi sa porudžbinom, npr. IP adresu, ime i prezime ili imejl adresu.

Ovo je zakonito u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (f) uredbe GDPR. U našem je legitimnom interesu da sprečimo da postanemo žrtve prevare i trpimo finansijske gubitke.

U pojedinačnim slučajevima, odluka o otkazivanju može se doneti nakon rezervacije izvršene na osnovu automatizovane odluke. Ova logika se zasniva na skupu internih algoritama koji obrađuju relevantne tačke podataka i dostavljaju nam rezultate o podudaranjima sa različitim lažnim obrascima, ili upoređuju tačke podataka sa graničnim vrednostima i vrednostima koje su tipične za lažne obrasce kako bi se otkrile lažne rezervacije. Ako želite da osporite ovu odluku, izrazite svoje mišljenje ili ugovorite intervenciju koju vrši osoba sa pozicijom kontrolora, pošaljite poruku na imejl data.protection@flixbus.com.

12.9    Korisnički servis

Kada kontaktirate naš korisnički servis, podatke o ličnosti koje nam pružate prikupljamo na vašu inicijativu. Na primer, možete nam iste poslati e-poštom, telefonom ili dopisom. Vaši podaci o ličnosti koristiće se samo u svrhu kontaktiranja sa vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu vaših upita, tehničku administraciju ili administraciju kupaca.

Ovi podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije kao što su adresa e-pošte, telefonski broj) daju se dobrovoljno. Podatke koristimo za obradu vašeg zahteva, ispunjavanje zakonskih obaveza ako je potrebno i u administrativne svrhe.

Pravni osnov je čl. 6, st. 1(b), (v) ili (đ) GDPR-a.

U slučaju upita upućenog putem telefona, vaši podaci se takođe obrađuju putem telefonskih aplikacija, delimično i putem sistema za glasovni dijalog kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita. 

Za naš korisnički servis kao obrađivače koristimo spoljne pružaoce korisničkog servisa.

12.10    Prisustvo na društvenim mrežama

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U meri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, obezbeđujemo da se poštuju važeći propisi o zaštiti podataka. 

Uz našu odgovornost, za prisutnost kompanije u smislu GDPR-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su i:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ireland)

Želeli bismo da istaknemo da se vaši podaci mogu obrađivati van Evropske unije.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka kod nas je čl. 6, st. 1(đ) GDPR-a. Naš legitimni interes su efikasne informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o pravima privatnosti u vezi sa našim korporativnim prisustvom na kanalima društvenih medija možete pronaći ovde:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datum verzije: 24. 11. 2023. godine