Uslovi za Wi-Fi

VAŽNO

Morate pročitati Opšte uslove prevoza i poslovanja u ovom ugovoru pre pristupa i korišćenja usluge bežične mreže. Pristupom i korišćenjem usluge bežične mreže saglasni ste sa Opštim uslovima prevoza i poslovanja iznetim u nastavku. Ako ne želite da vas obavezuju ovi Uslovi prevoza i poslovanja, možda nećete imati pristup usluzi bežične mreže ili je koristiti. 

Wi-Fi usluga je usluga kompanije Flix SE, na adresi Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, Nemačka (u daljem tekstu „FlixBus“), koju tehnički realizuju spoljni pružaoci (IT) usluga detaljnije navedeni u Politici zaštite privatnosti koja je ovde povezana.

Definicije

„Informacije“ označavaju sav materijal koji pruža FlixBus kroz uslugu bežične mreže (u daljem tekstu „pristupna tačka“ (Hotspot). „Korisnik„“ si ti, krajnji korisnik pristupne tačke. „Ugovor“ je sporazum o pristupnoj tački. 

Garancija

Pristupna tačka se pruža po principu „takva kakva je“ i „dostupna“, a FlixBus ne daje nikakve garancije ili izjave u vezi sa Informacijama, bilo da su izričite ili podrazumevane, uključujući podrazumevane garancije ili uslove potpunosti, tačnosti, zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za određenu svrhu.

Korisnik prima na znanje: 
(a) da je tehnički nemoguće pružiti pristupnu tačku u potpunosti bez grešaka i da se FlixBus ne obavezuje da će to učiniti; 
(b) da kvarovi mogu dovesti do privremene nedostupnosti pristupne tačke; 
i (c) da na rad pristupne tačke mogu negativno uticati uslovi i performanse van kontrole kompanije FlixBus, uključujući prenos, telekomunikacione veze između FlixBus-a i korisnika, između različitih delova FlixBus-a i između FlixBus-a i drugih sistema i mreža.

Odgovornost

Korisnik se slaže da, osim za smrt i telesne povrede nastale usled nemara kompanije FlixBus, FlixBus neće biti odgovoran u skladu sa ugovorom, deliktom, nemarom, zakonskom obavezom ili na bilo koji drugi način za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim ugovorom, uključujući štetu zbog gubitka posla, gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih podataka ili bilo kog drugog novčanog gubitka (čak i kada je FlixBus obavešten o mogućnosti takvog gubitka ili štete).

Korisnik dalje priznaje da neke informacije, na primer softver, dostavljaju FlixBus-u (direktno i indirektno) treća lica i shodno tome FlixBus ne može pružiti nikakvu garanciju bilo koje prirode u vezi sa takvim informacijama. Takođe je važno obezbediti odgovarajuću rezervnu kopiju sopstvenog sistema (na primer, lični zaštitni zid). Uopšteno, sistem koristite potpuno na sopstveni rizik. Izuzeti su svi zahtevi za naknadu štete protiv FlixBus-a zbog upotrebe sistema. Ovo se odnosi i na štetu uzrokovanu greškama u bežičnoj mreži.

Korišćenje pristupne tačke/obeštećenje

Korisnik se obavezuje: 
a) da ne koristi pristupnu tačku u bilo kakve nezakonite svrhe; 
b) da neće koristiti pristupnu tačku na takav način da cela pristupna tačka ili njen deo budu prekinuti, oštećeni, manje funkcionalni ili efikasni;
c) da ne koristi pristupnu tačku za prenos ili ubacivanje bilo kakvih računarskih virusa ili bilo kog materijala koji je klevetnički, uvredljiv ili nepristojnog ili pretećeg karaktera ili na takav način da izazove uznemirenost, neprijatnost ili bespotrebnu anksioznost; 
d) Nijedna informacija sa ilegalnim ili nemoralnim sadržajem ne sme se distribuirati. To uključuje, ali nije ograničeno na informacije koje služe u svrhu podsticanja, veličaju ili banalizuju nasilje, sadrže seksualno uvredljivu pornografiju, ugrožavaju ili ometaju moralnu dobrobit dece ili adolescenata ili štete ugledu FlixBus-a.
e) da neće koristiti pristupnu tačku za prenos bilo kog materijala u svrhu reklamiranja, promocije i/ili oglašavanja bez prethodne pisane saglasnosti FlixBus-a, osim ako takav prenos nije posebno zatražio drugi korisnik pristupne tačke; i 
f) da će u slučaju da korisnik ima bilo kakvo pravo, potraživanje ili radnju protiv bilo kog drugog korisnika koji proizilaze iz upotrebe pristupne tačke slediti takvo pravo, potraživanje ili radnju nezavisno od i bez pomoći FlixBus-a.

Korisnik će nadoknaditi i zaštititi FlixBus od svih potraživanja, odgovornosti, štete, rashoda i troškova, uključujući zakonske takse, nastalih kršenjem ovog Ugovora ili bilo kakvim korišćenjem pristupne tačke od strane Korisnika. Korisnik potvrđuje da FlixBus nema kontrolu nad prirodom ili sadržajem informacija ili programa koje je korisnik preneo ili primio koristeći pristupnu tačku i da FlixBus ni na koji način ne ispituje kako Korisnik upotrebljava pristupnu tačku. Korisnik se slaže da će u celosti nadoknaditi štetu FlixBus-u za bilo kakve zahteve ili zakonske postupke koje je pokrenula ili planirala da pokrene bilo koja druga osoba protiv FlixBus-a u vezi sa korisnikovom upotrebom pristupne tačke.

Intelektualna svojina

Korisnik potvrđuje da će sva autorska prava, zaštitni znak i sva druga prava intelektualne svojine na pristupnoj tački ostati kod FlixBus-a ili njegovog davaoca licence.

Obustava i raskid

FlixBus će imati pravo da odmah raskine ovaj ugovor i/ili obstavi pristupnu tačku ako Korisnik krši Opšte uslove prevoza i poslovanja.

Korisnički podaci

Kao deo korišćenja ove usluge, sačuvaće se MAC adresa vašeg uređaja kako bi joj se omogućio pristup mreži. Icomera je u mogućnosti da je vidi do 2 nedelje, nakon čega postaje anonimna i čuva se do 12 meseci. Možete zatražiti pristup, brisanje, ograničenje ili prenosivost ovih podataka ili uložiti žalbu putem e-pošte (privacy@icomera.com). Prikupljanje podataka tokom korišćenja pristupne tačke dozvoljeno je prema članu  6 (1) b GDPR-a.

Promene opštih uslova prevoza i poslovanja 

FlixBus zadržava pravo da povremeno izmeni ove opšte uslove prevoza i poslovanja beleženjem takve promene u ovu datoteku. Korisnikov nastavak korišćenja pristupne tačke nakon obaveštenja o takvoj promeni smatraće se prihvatanjem bilo koje takve promene od strane Korisnika. Korisnik je odgovoran da redovno proverava ovu datoteku kako bi utvrdio da li je ovaj ugovor promenjen.
Ako se korisnik ne složi sa bilo kakvom promenom opštih uslova prevoza i poslovanja ovog ugovora, korisnik mora odmah prestati da koristi pristupnu tačku.

Delimična ništavost

Svaka odredba ovog ugovora koja isključuje ili ograničava odgovornost tumačiće se odvojeno, primenjujući se i opstajući čak i ako se iz bilo kog razloga jedna ili druga od ovih odredbi smatra neprimenjivom ili neprovedivom u bilo kojim okolnostima i ostaće na snazi bez obzira na raskid ovog ugovora na bilo koji način.

Nikakvo odricanje od strane FlixBusa neće se tumačiti kao odricanje od bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovog ugovora. Na ovaj ugovor će se primenjivati nemačko pravo i strane se ovim neopozivo podvrgavaju isključivoj nadležnosti nemačkih sudova. Nadležni sud je Minhen. Pazite na svoj bežični uređaj. FlixBus ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu.